REGULAMIN WYNAJMU SZKLARNI CYNAMONOWE.COM

PAR. 1.

Właścicielem i podmiotem zarządzającym szklarnią Cynamonowe.com jest firma AWRJ Agnieszka Mandal, ul. Śnieżyczek 11A, 40-748 Katowice, numer NIP: 9542513284, REGON: 240431961 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.

Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu szklarni określane są mianem Najemcy.

Głównym przeznaczeniem szklarni jest jej wynajem na realizację sesji fotograficznych. Dodatkowo szklarnia może zostać udostępniona do innych celów m.in.: spotkania, warsztaty.

PAR. 2.

Wynajmujący świadczy usługi wynajmu szklarni wraz z wyposażeniem obejmującym meble i dekoracje.

Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wyposażenie szklarni zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzona mu przestrzeń nie uległa uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w szklarni podczas najmu (klienci, modele, wizażyści, asystenci, itp).

Wszelkie usterki należy zgłaszać bezzwłocznie podczas sesji.

Zabrania się przede wszystkim:
a) niszczenia szklarni (brudzenie, zalewanie)
b) używanie w szklarni materiałów i środków łatwopalnych lub wydzielających szkodliwe opary
c) używania lub stosowania preparatów wydzielających nieprzyjemne zapachy
d) stosowania głośnej muzyki o natężeniu dźwięku przekraczającym 50 db.
e) przenoszenia i przestawiania przedmiotów stanowiących wyposażenie szklarni poza jej obręb

Pomieszczenie i wyposażenie szklarni należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Należy również posprzątać ewentualne odpadki nagromadzone podczas sesji.

Pięć minut przed końcem zarezerwowanego czasu obsługa wejdzie do szklarni aby poinformować o tym fakcie. Zakończeniem pracy w szklarnia uważa się moment, w którym wszyscy uczestnicy sesji opuszczają teren.

Wynajmujący informuje, że w celach bezpieczeństwa i ochrony mienia na terenie całego obiektu prowadzony jest całodobowy monitoring. Najemca szklarni jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie osoby biorące udział w sesji.

Najemca zobowiązuje się do rekompensaty ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w szklarni podczas najmu (klienci, modele, wizażyści, asystenci, itp.) według cen rynkowych.

Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób trzecich z nim współpracujących, związane z następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w szklarni.

Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. konfetti, sztuczny śnieg, brokat, świece, itp.) Najemca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wynajmującego oraz zapłacenia 50 zł za sprzątanie, którego podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu szklarni przez Najemcę.

PAR. 3.

Wykorzystanie szklarni do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

W szklarni nie można wykonywać zdjęć aktów, nagosci zakrytej lub zdjęć w bieliźnie.

Wszystkie osoby przebywające w szklarni w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia szklarni w przypadku gdy prowadzone z jej wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.

Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szklarni przez Najemcę lub osoby trzecie.

Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych (np. brak prądu lub wody spowodowany wyłączeniem przez firmy zewnętrzne, prace budowlane w okolicy)

W szklarni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, używania papierosów elektronicznych oraz zażywania alkoholu i innych używek.

W szklarni obowiązuje nakaz stosowania obuwia zamiennego.

PAR. 4.

Opłaty za wynajem szklarni są naliczane wg Cennika zamieszonego na stronie www.cynamonowe.com lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto.

Minimalny czas wynajmu szklarni w godzinach 9:00-21:00 to 1 godzina.

Minimalny czas wynajmu szklarni na eventy ustalany jest indywidualnie.

Odwołanie rezerwacji wynajmu szklarni poniżej 24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

Odwołanie rezerwacji wynajmu szklarni pomiędzy 72-24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 50% wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

Czas trwania wynajmu szklarni liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją, do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.

W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia szklarni przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.

W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia szklarni przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego. Opłaty należy dokonać niezwłocznie w kasie, gotówką lub kartą.

Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy pozwala na to grafik rezerwacji.

O zmianie terminu rezerwacji szklarni należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo.

Wynajmujący ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć na adres mailowy: cynamonowe.studio@gmail.com lub korespondencyjnie na adres AWRJ Agnieszka Mandal, ul. Śnieżyczek 11A, 40-748 Katowice. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania pisma.

PAR. 5.

Rezerwacji szklarni można dokonać:
* telefonicznie, +48519635973
* mailowo: cynamonowe.studio@gmail.com
* lub za pośrednictwem mediów społecznościowych: https://www.facebook.com/cynamonowestudio/, https://www.instagram.com/cynamonowe_studio_szklarnia/

Rezerwacja zostanie potwierdzona przez Wynajmującego tą samą drogą. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia oznacza to, że rezerwacja została złożona nieprawidłowo i została ona anulowana.

Płatności należy dokonać przelewem bankowym lub kartą kredytową przed terminem wynajęcia.

Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu szklarni.

PAR. 6.

Najemca rezerwując szklarnię jest w pełni świadomy zasad zawartych w Regulaminie wynajmu szklarni Cynamonowe.com oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.

PAR. 7.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 marca 2022 roku.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

Studio: ul. Śnieżyczek 11A, Katowice Podlesie
Zarezerwuj termin: +48 519 635 973